Jackson
W. J.
Zachariah Nathaniel b. 1832, d. 27 Mar 1909